298D23

Příjem žádostí: výzva je připravována

Cílem je: podpořit obnovu a rozvoj obcí do 10 000 obyvatel včetně, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru.

Cílem výzvy, je zaměřen na podporu zlepšení technického stavu obecní infrastruktury a občanské vybavenosti cestou údržby, obnovy, modernizace, přístavbou, nástavbou, vestavbou, ale i novou výstavbou, pokud nahrazuje stávající nevyhovující prostory k dosažení odpovídajícího standardu.

Podkategorie podpory: 

298D2310 Podpora obnovy a rozvoje komunální infrastruktury (občanská vybavenost)

 • Veřejné budovy (např. obecní úřady, zařízení sociálních služeb)
 • Technická infrastruktura (vodovodní, plynofikační, kanalizační a energetické sítě, veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, veřejné skládky, sběrné dvory, apod.)
 • Dopravní infrastruktura (výstavba místních komunikací, výstavba, údržba a oprava účelových komunikací, chodníky a parkovací plochy, pokud nemají charakter místní komunikace, mosty a lávky, které nehradí MMR)
 • Veřejná prostranství

298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí

 • Opravy a modernizace budov předškolních a školských zařízení včetně zázemí a příslušenství (např. družiny, jídelny, kotelny, dílny, tělocvičny), také formou přestavby, přístavby nástavby, vestavby, případně výstavbou nových budov nahrazujících stávající nevyhovující prostory.
 • Z programu nelze hradit výstavbu nových kapacit základních předškolních a školských zařízení, kterou zabezpečuje MŠMT.

298D2330 Podpora pořízení a obnovy obecních tělovýchovných zařízení a sportovišť

 • Opravy a rekonstrukce (např. sportovní haly, koupaliště, sportovní a dětská
  hřiště).

Podmínky dotační podpory:

 • dotace bude poskytována ve výši 70 % z celkových uznatelných výdajů

Uznatelné výdaje:

 • investiční výdaje – náklady na stavební a technologickou část stavby, příp. vybavení, které je pevně spojeno se stavbou, jejichž vynaložením dochází ke zhodnocení stavby, příp. náklady na opravy stavební a technologické části stavby, pokud jsou součástí investiční akce, vč. výkopových a demoličních prací, příp. nezbytné práce na zabezpečení archeologických výzkumů
 • neinvestiční výdaje – opravy stavební nebo technologické části stavby, kterými nedochází ke zhodnocení stavby DPH je uznatelným výdaje, pokud není žadatel plátcem
 • DPH nebo pokud je plátcem DPH, ale nemůže uplatnit odpočet

Neuznatelné výdaje:

 • ostatní výdaje spojené s realizací, např. výdaje na přípravu realizace projektu, zpracování projektové dokumentace, nákupy pozemků a výkupy budov, vybavení, které není pevně spjato se stavbou , výpočetní techniku, pracovní techniku či osobní nebo pracovní vozy, apod.
 • v případě multifunkčních staveb, z dotace nelze hradit prostory určené k podnikatelské činnosti (pronájem ordinace, prodejny, provozování služeb, restaurační zařízení, apod.). Do výdajů na vybudování takových prostor se započítávajíc náklady za práce a materiál pro vnitřní úpravy bez obvodového zdiva.