Příjem žádostí: 22.10.2015 – 31.12.2021

Cílem je: výstavba rodinných domů s nízkou energetickou náročností, snížení energetické náročnosti –  zateplení, výměna oken a pod.

Oprávnění žadatelé

 • pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu jak právnická nebo fyzická osoba

Podporované aktivity

 • A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy – podporována dílčí i komplexní opatření
 • B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • C. Efektivní využití zdrojů energie
  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kombinace s programem Kotlíkové dotace je možná. Více se dovíte v kategorii Úspory energií. 

Podmínky poskytnutí

 • Objekt musí plnit definici rodinného domu ( více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví)
 • Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu
 • Podporu lze poskytnout i na opatření prováděná na rodinném domě, na který je nebo byla individuálně poskytnuta podpora ze státního rozpočtu nebo jiná podpora z dalších veřejných zdrojů, ne však na stejné položky nebo dříve podpořená opatření
 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

Výše dotace

 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 • Pro rodinné domy nacházející se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou dotační částky navýšeny o 10 %.
 • Výše dotace je závislá na rozsahu provedených opatření